Spolvatten & miljökrav

2012-11-15

Föreningen har under oktober 2012 färdigställt en ny rapport om miljöaspekter på högtrycksspolning av fartygsskrov. Rapporten inkluderar en detaljerad genomgång av gällande miljökrav inom EU och i Sverige och andra länder i nord-Europa beträffande utsläpp av spolvatten. Rapporten innehåller också exempel på beräkningar av effekten av föroreningshalter i spolvatten på omgivande vattenområde för jämförelse med gällande miljökvalitetsnorm. Rapportens slutsats är att någon form av rening av spolvattnet är rimlig för de allra största varven i Sverige medan de små och lågfrekventa utsläppsmängderna av spolvatten för de mindre och minsta varven knappast motiverar investeringar i specifika reningsanläggningar för all uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.